دانلود کار تحقیقی شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر ، کارتحقیقی 1

دانلود کار تحقیقی شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر ، کارتحقیقی 1

دانلود کار تحقیقی شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر ، کارتحقیقی 1

فهرست مطالب

عنوان ............................................ صفحه

مقدمه............................. 1

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی.................................... 5

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن.. 5

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی............... 17

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی................................. 17

الف : شرکت های تجاری........................... 17

ب : مؤسسات غیر تجاری.......................... 18

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی..................................... 19

الف : دولت........................ 20

ب: شوراهای اسلامی.............................. 21

ج : شهرداری ها....................... 24

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی.................................................... 25

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز............................... 27

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف......... 27

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح... 30

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت........................ 34

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت............... 38

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت.......... 39

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت................ 42

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت.............................. 42

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت...... 43

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی....................... 44

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات.............................. 44

الف : وزارتخانه ها............................. 44

ب : مؤسسات دولتی......................... 45

ج : شرکت های دولتی................. 46

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن........................................ 51

الف : مؤسسات عمومی مستقل............................ 51

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی.................................. 56


بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه
آن............................... 62

مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی.......... 62

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی.................. 64

مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی................. 66

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی 69

مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی.................. 69

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی...................... 70

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی ............... 71

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138................... 71

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی72

گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها................ 76

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64............................ 76

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71......................... 83

سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 5/7/72............................ 85

چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ4/11/72......................... 86

پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ15/8/80.......................... 86

ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ13/12/84....................... 88

هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ11/  /84........................... 88

هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ27/12/86 و آیین نامة آن89

فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن.............................. 92

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی      92

گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان 113 زندان ها » مصوب 7/11/64-92

گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 1369 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن   97

گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380  101

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی............................. 103

گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن.................. 104

الف : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1366 و مراحل آن      104

ب : نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال 1371. 106 

ج : نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه 1386............ 106

گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی111

الف : مراجع اختصاصی........................... 111

ب : مراجع عمومی............................ 113

مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی............ 122

نتیجه گیری..................................

فهرست منابع.....................................